چاپ پیکسل

 پیکسل هدیه بسیار زیبایی برای تبلیغات محصولات شما است. این روش چاپ بدلیل سادگی و سرعت فوق العاده و ارزانی جایگاه ویژه ای در چاپ هدایا دارد.

پیکسل سوزنی

نمونه یک

نمونه یک

نمونه دو

نمونه دو

نمونه سه

نمونه سه

پیکسل آهنربایی

نمونه یک

نمونه یک

نمونه دو

نمونه دو

نمونه سه

نمونه سه

پیکسل جاسويیچی

نمونه یک

نمونه یک

نمونه دو

نمونه دو

نمونه سه

نمونه سه